เปิดบัญชี

A/C opening Request (แจ้งขอเปิดบัญชี)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อดำเนินการเปิดบัญชี
Please submit the request. Our sales staff will contact you for the account opening process.

ประเภทบัญชี
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
 
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
** ใส่ตัวเลขที่คุณเห็น
Captcha Code

  

1. กรอกเอกสารเปิดบัญชี และ ยื่นเอกสารประกอบการ

กรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมลงนามในเอกสารตามที่กำหนด และ แนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

บุคคลธรรมดา
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด หรือ สำเนา passport กรณีเป็นชาวต่างชาติ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรกที่ใช้ในการตัด ATS (Automatic Transfer System)
นิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ หรือ สำเนา passport กรณีเป็นชาวต่างชาติ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ (ยังไม่หมดอายุ)
 • หนังสือบริคณห์สนธิและรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนางบการเงินล่าสุด
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารทุกฉบับกรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

2. บริษัทอนุมัติการเปิดบัญชี

บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติวงเงินสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก หลักฐานทางการเงินที่ได้รับจากท่านและประวัติการ ติดต่อกับทางบริษัทฯ ( ถ้ามี ) ทั้งนี้หากท่านมีบัญชี ซื้อขายหลักทรัพย์กับทางบริษัทฯ อยู่แล้ว ทางบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติวงเงินรวมจากทุกบัญชีของท่าน

3. ลงทะเบียน Register เพื่อใช้ระบบออนไลน์

เมื่อบัญชีได้รับอนุมัติ ท่านจะได้รับการแจ้งเลขที่บัญชี และ Register code ไปยัง Email ที่แจ้งไว้ในชุดเปิดบัญชี โดยท่านลงทะเบียนเพื่อกำหนด Password และ PIN สำหรับใช้ระบบออนไลน์

4. วางหลักประกัน

วิธีการวางหลักประกัน

ท่านสามารถโอนเงินโดยระบบ Bill Payment ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

 1. ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร

  ท่านนำแบบฟอร์ม Bill Payment (ตามเอกสารแนบ) ซึ่งพิมพ์แบบฟอร์ม Bill Payment ดังกล่าวได้จากหน้า Website ของบริษัท พร้อมทั้งกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม โดยมีรายละเอียดระบุที่ชัดเจน ดังนี้

  1. ชื่อและนามสกุล
  2. Ref.1 ท่านใส่ข้อมูลเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 6 หลัก พร้อมระบุประเภทบัญชีในหลักที่ 7 สำหรับหลักที่ 7 ให้ระบุ ดังนี้
   บัญชี Cash = 1 , บัญชี Cash Balance = 8 , บัญชี Credit Balance = 6 และบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) = 0
  3. Ref. 2 ระบุเลขที่บัตรประชาชนของท่าน
  4. ระบุจำนวนเงินที่โอน

  นำแบบฟอร์ม Bill Payment ที่ระบุรายละเอียดครบถ้วน ติดต่อเคาน์เตอร์ธนาคาร

 2. โอนเงินระบบ Bill Payment ผ่านตู้ ATM ของธนาคาร ท่านสามารถทำรายการ โดยเข้าสู่หมวดชำระสินค้าและบริการ
 3. โอนเงินระบบ Bill Payment ผ่าน Internet Banking ท่านสามารถทำรายการโดยเข้าสู่หมวดชำระสินค้าและบริการ
 4. โอนเงินระบบ Bill Payment ผ่าน Mobile Banking ท่านสามารถ Download Application ของธนาคาร และทำรายการผ่าน Application โดยเข้าสู่หมวด ชำระสินค้าและบริการ

หมายเหตุ: ลูกค้าเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด ยกเว้น ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย , ธนาคารธนชาต , ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์)

แบบฟอร์ม Bill Payment

5. เริ่มทำการซื้อขาย โดย Login เข้าสู่ระบบ CIMB Smile trading