บริการด้าน SBL

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดให้บริการธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) เพื่อเพิ่มกลยุทธ์ในการลงทุน สร้างผลตอบแทนหรือกำไรในภาวะตลาดขาลง โดยบริษัทฯ ให้บริการในฐานะเป็นคู่สัญญา (Principal) คือทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดหาหลักทรัพย์เพื่อยืมและให้ยืมแก่นักลงทุน บริษัทเลือกใช้ระบบที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ยืมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยการสุ่มเลือกรายการของผู้ให้ยืมให้กับผู้ยืมแต่ละราย

ประโยชน์ที่ได้รับ
ผู้ให้ยืม (Lender)
- จะได้รับสิทธิรับเงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ผู้ขอยืม (Borrower)
- จะได้รับโอกาสในการทำกำไรจากส่วนต่างของราคา ในภาวะตลาดขาลง
- จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการยืมหุ้น
เงื่อนไขของการยืม / ให้ยืมหลักทรัพย์
  • หุ้นที่ยืม/ให้ยืม ต้องเป็นหุ้น SET50 ที่อยู่ใน Marginable List ของบริษัทและ TDEX
  • หุ้นที่ให้ยืม ต้องเป็นหุ้นที่ปลอดภาระ และชำระราคาเรียบร้อยแล้ว
  • กำหนดให้ผู้ยืมต้องคืนหลักทรัพย์ที่ยืมทุกกรณี วันขึ้นเครื่องหมายสิทธิประโยชน์ โดยจะมีการแจ้งเตือนตั้งแต่วันที่ T-4 และคืนอย่างช้าที่สุดภายใน T-1 ก่อนขึ้นเครื่องหมาย
  • ราคาขาย Short ต้องไม่ต่ำกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย ณ ขณะนั้น (Zero Plus tick)
  • หุ้น Foreign และ NVDR ไม่สามารถขาย Short ได้
  • ระยะเวลาการยืมสุดสุด 1 ปี ,ระยะเวลาการยืมต่ำสุด 1 วัน
  • ค่าธรรมเนียมการยืม ขั้นต่ำ 50 บาท/วัน