บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ มุ่งมั่นพัฒนาบริการเพื่อให้ท่านนักลงทุนได้รับข้อมูลข่าวสารพร้อมงานวิจัยที่ดีจากนักวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนมืออาชีพ


ประเภทบัญชีสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Account Type)

Cash Balance Account
บัญชีที่ลูกค้าสามารถซื้อหลักทรัพย์ ภายในวงเงินตามหลักประกันเงินสดที่ฝากไว้กับบริษัท กรณีลูกค้าทำการขายหลักทรัพย์ เงินค่าขายจะกลับมาเป็นวงเงินให้ลูกค้าสามารถทำการซื้อหลักทรัพย์ได้ต่อไปทันที โดยเงินสดที่ฝากไว้เป็นหลักประกันจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่บริษัทฯ กำหนด
Cash Account
บัญชี Cash Account บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติวงเงินที่ลูกค้าจะสามารถใช้ซื้อหลักทรัพย์ จากหลักฐานทางการเงิน โดยก่อนส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าต้องดำเนินการฝากหลักประกันขั้นต้น 20 % ของวงเงินที่ต้องการซื้อ และ เมื่อครบกำหนดชำระราคา (T+ 2) บริษัทจะดำเนินการตัดเงินผ่าน บัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ส่วนในกรณีที่ขายหลักทรัพย์บริษัทจะโอนค่าขายหลักทรัพย์เข้าบัญชี ธนาคารของท่าน ณ วันที่ T+ 2 วันทำการนับจากวันที่ขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้เงินสดที่ฝากไว้เป็นหลักประกันจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่บริษัทฯ กำหนด
Credit Balance Account
บริการสินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยลูกค้าต้องนำเงินสดหรือหุ้นมาวางเป็นหลักประกันกับบริษัทฯ ก่อนซื้อหลักทรัพย์ตามอัตราที่บริษัทฯกำหนดโดยลูกค้าสามารถซื้อขายได้เฉพาะหุ้นที่บริษัทฯ กำหนดให้ซื้อขายผ่านบัญชี Credit Balance เท่านั้น

เงื่อนไขการให้บริการ รายชื่อหุ้น และอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
มูลค่าซื้อขายต่อวัน ส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่ ส่งคำสั่งออนไลน์ (Online)
Cash Account Cash Balance / Credit Balance
น้อยกว่า 5 ล้านบาท 0.2570 % 0.2070 % 0.1570 %
มากกว่า 5 ล้าน ถึง 10 ล้านบาท 0.2270 % 0.1870 % 0.1370 %
มากกว่า 10 ล้าน ถึง 20 ล้านบาท 0.1870 % 0.1570 % 0.1170 %
มากกว่า 20 ล้านบาท 0.1570 % 0.1270 % 0.1070 %

- อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ได้รวม ค่าธรรมเนียม ตลาดหลักทรัพย์ (Trading fee) และ ค่าธรรมเนียมดูแลการักษา (Regulatory fee) ในอัตราร้อยละ 0.0060 ของมูลค่าซื้อขายรายวัน และค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing fee) ในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าซื้อขายรายวัน

สนใจเปิดบัญชี Click