วาณิชธนกิจ

บริการด้านวานิชธนกิจ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดทุนและบริการด้านวาณิชธนกิจมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ธุรกรรมที่เกิดขึ้นมีความสลับซับซ้อน และมีรูปแบบไปสู่สากลมากขึ้น รวมทั้งมีขนาดของรายการที่ใหญ่ขึ้น บริการทางการเงินมีการพัฒนารูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นการเฉพาะ

ด้วยความเอาใจใส่ต่อความต้องการของลูกค้า ทีมงานของบริษัทพร้อมที่จะทุ่มเทในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและให้ความมั่นใจกับลูกค้าในระยะยาว ซึ่งจากผลงานที่ผ่านมาสามารถแสดงถึงความสำเร็จและความมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี


บริการด้านวาณิชธนกิจของบริษัทและ/หรือกลุ่มของบริษัทในเครือ CIMB มีบริการทุกประเภทดังนี้
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน
 • การพัฒนาธุรกิจ
 • การแปรรูปองค์กร
 • การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าโครงการ
 • การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และจดทะเบียนใน ตลท. และตลาดหลักทรัพย์ใหม่
 • การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
 • การแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์
 • การควบกิจการและการลงทุน
 • การเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
 • การปรับโครงสร้างทางการเงิน
การให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างทางการเงิน
 • ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
 • ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงาน (ESOP)
 • ที่ปรึกษาทางการเงินในการร่วมทุน หรือครอบงำกิจการ
 • การปรับโครงสร้างทางการเงิน
 • ให้คำแนะนำในการระดมทุน ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน
 • ให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการการได้มาหรือจำหน่ายไป
 • ที่ปรึกษาทางการเงินในการฟื้นฟูกิจการ หรือจัดทำแผนดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ใหม่
 • ให้คำปรึกษาในการแปรรูปองค์กร
การจัดจำหน่าย
 • จัดจำหน่ายตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 • จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน
การร่วมทุนและการพัฒนาธุรกิจ
 • ศึกษา ประเมิน และเสนอแนะโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
 • การร่วมทุนในธุรกิจที่มีโอกาสขยายตัว และมีแนวโน้มที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์ใหม่
บริการอื่น
 • จัดหาผู้ร่วมทุน (Joint Venture or Venture Capital)
 • จัดหาแหล่งเงินทุน จากในและต่างประเทศ