บริการด้านตราสารอนุพันธ์ Derivatives

บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารอนุพันธ์ โดยส่งคำสั่งซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุนด้านอนุพันธ์ หรือทางอินเตอร์เน็ต www.cimbsecurities.co.th ด้วยข้อมูลแบบ Real Time


รู้จักตราสารอนุพันธ์

อนุพันธ์ (Derivatives)

คือ ตราสารทางการเงินที่ทำขึ้นในปัจจุบัน เพื่อตกลงซื้อขาย หรือให้สิทธิในการซื้อขายสินค้าอ้างอิงในอนาคต ซึ่งมีลักษณะสำคัญ คือ มีมูลค่าขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่สัญญานั้นอ้างอิงอยู่ และมีอายุจำกัดเป็นสัญญาทางการเงิน

สัญลักษณ์ของเดือนที่หมดอายุมีดังนี้

 • Fมกราคม
 • Gกุมภาพันธ์
 • Hมีนาคม
 • jเมษายน
 • kพฤษภาคม
 • mมิถุนายน
 • nกรกฏาคม
 • qสิงหาคม
 • uกันยายน
 • vตุลาคม
 • xพฤศจิกายน
 • zธันวาคม

ปัจจุบันในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2 ประเภท คือ สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures) และสัญญา ออปชั่น (Options)

Futures

หมายถึง สัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงสัญญาที่จะซื้อขายสินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคต โดยได้ตกลงราคาและจำนวนไว้ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญา ซึ่งราคาที่มีการตกลงกันไว้นี้ เรียกว่า "FUTURES PRICE" ฐานะของผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกเป็น

 • "ผู้ซื้อฟิวเจอร์" : Long Position
 • "ผู้ขายฟิวเจอร์" : Short Position

โดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะมีภาระผูกพันที่ต้องทำตามสัญญา คือ ผู้ซื้อจะต้องซื้อสินค้าในราคาและจำนวนที่ตกลงกันไว้และผู้ขายก็ต้องขายสินค้าตามจำนวนและราคาที่ตกลง ไม่ว่าราคาของสินค้าในวันที่ครบกำหนดสัญญาจะแตกต่างจากที่เคยตกลงไว้

ประโยชน์ของ Futures ข้อควรระวังในการลงทุน Futures
- สามารถทำกำไรได้ ทั้งในภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง
- ใช้เงินลงทุนน้อย
- ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
- ควรตรวจสอบฐานะพอร์ตการลงทุนของสัญญาฟิวเจอร์สอย่างสม่ำเสมอ
- อาจถูกเรียกหลักประกันเงินสดเพิ่ม หากคาดการณ์แนวโน้มผิดพลาด
Options

หมายถึง สัญญาที่ให้สิทธิแก่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่จะเรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายซื้อหรือขายสิทธิ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ตามจำนวนและราคาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยผู้ซื้อออปชั่นเป็นผู้ที่มีสิทธิในการตัดสินใจว่าจะใช้สิทธินั้นหรือไม่ก็ได้ โดยหากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ขายก็ต้องยอมให้ผู้ซื้อใช้สิทธิตามที่ตกลงกันไว้ โดยทั้งนี้ในวันที่ตกลงซื้อขายออปชั่น ผู้ซื้อออปชั่นจะต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ขายออปชั่นเป็นการตอบแทนเพื่อแลกกับการได้สิทธิตามสัญญานั้น เราเรียกเงินจำนวนนี้ว่า "ค่าพรีเมี่ยม" (Premium) ออปชั่นมี 2 ประเภทด้วยกัน คือ คอลออปชั่น (Call Options) และ พุทออปชั่น (Put Options)

คอลออปชั่น (Call options) พุทออปชั่น (Put options)
ผู้ซื้อ (หรือผู้ถือ)
Long Position
มีสิทธิในการ “ซื้อ” สินค้าอ้างอิงใน จำนวนและราคาที่ตกลงไว้ มีสิทธิในการ “ขาย” สินค้าอ้างอิงใน จำนวนและราคาที่ตกลงไว้
ผู้ขาย Short Position มีภาระต้อง “ขาย” สินค้าอ้างอิงให้แก่ ผู้ซื้อออปชั่น หากผู้ซื้อต้องการใช้สิทธิ มีภาระต้อง “ซื้อ” สินค้าอ้างอิงจาก ผู้ซื้อออปชั่น หากผู้ซื้อต้องการใช้สิทธิ