ข่าวสาร

26 Jun 2020

ขยายระยะเวลาปรับปรุง เกณฑ์ราคาเสนอขายชอร์ต และ หลักเกณฑ์ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด เป็นการชั่วคราว

ตลาดหลักทรัพย์ขยายระยุะเวลาการปรับปรุงหลักเกณฑ์เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณา คลิก download