ข่าวสาร

15 Feb 2019

หลักเกณฑ์การระงับการซื้อหลักทรัพย์บัญชีออมหุ้น (EWB) กรณีลูกค้าไม่วางประกัน(เงินสด) ก่อนการซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ของลูกค้า 3(สาม) งวดการลงทุนติดต่อกัน บริษัทจะดำเนินการห้ามซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีออมหลักทรัพย์ (EWB) ของลูกค้าทันที ตั้งแต่งวดการลงทุนของเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป

บริษัทจึงขอให้ท่านถือปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีออมหลักทรัพย์ (EWB) อย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์การลงทุนของท่านในอนาคต ทั้งนี้ กรณีบัญชีออมหลักทรัพย์ (EWB) ของท่านถูกระงับการซื้อหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น  หากท่านมีความประสงค์จะทำธุรกรรมการออมหุ้นกับบริษัทต่อไป ขอให้ท่านกรุณาติดต่อผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชีของท่าน

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

click download เพื่ออ่านประกาศฉบับเต็ม