ข่าวสาร

21 Sep 2017

แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานใหญ่ อาคารสินธร ชั้น 3, อาคารสินธร ชั้น 17, เสริมมิตร , ปาร์ค เวนเจอร์

บริษัทฯ ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานใหญ่ อาคารสินธร ชั้น 3, อาคารสินธร ชั้น 17, เสริมมิตร , ปาร์ค เวนเจอร์

เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทจะทำการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์ สำหรับสำนักงานสาขา ได้แก่ สำนักงานใหญ่อาคารสินธรชั้น 3, อาคารสินธรชั้น 17, สาขาเสริมมิตร และสาขาปาร์คเวนเชอร์

บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดเลขหมายโทรศัพท์ส่วนกลาง (เลขหมายนำหมู่) และวันที่เริ่มใช้งานของแต่ละสาขา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฝ่าย/สาขา

เดิม

(Old Number)

ใหม่

(New)

วันที่เริ่มใช้งาน

(Effective Date)

สาขาปาร์คเวนเชอร์

(Park Venture Branch)

0-2664-7100

0-2767-7100

วันที่ 11 ก.ย. 60

สาขาเสริมมิตร

(Sermmit Branch)

0-2630-3888

0-2780-3888

วันที่ 18 ก.ย. 60

สำนักงานใหญ่ (HQ)

สาขาสินธร ชั้น 17

(Sindhorn Branch, 17/F)

0-2670-8600

0-2846-8600

วันที่ 25 ก.ย. 60

อาคารสินธร ชั้น 3

(HQ Branch, 3/F)

0-2841-9100

0-2761-9100

วันที่ 2 ต.ค. 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับโทรศัพท์สายตรงของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน (เจ้าหน้าที่การตลาด) ของแต่ละสาขานั้น ท่านสามารถโทรโดยเปลี่ยนเฉพาะ 3 ตัวแรกตามเลขหมายใหม่และคงเลขหมาย 4 ตัวหลังตามเดิม