ข่าวสาร

07DW - ข้อมูลค่าความผันผวนสำหรับหุ้นอ้างอิงของ DW

ข้อมูลค่าความผันผวนแฝง (implied volatility) และค่าความผันผวนในอดีต (historical volatility) ประจำวันที่ 24/10/2019

24 Oct 2019

TOP TOGETHER CAMPAIGN

ลูกค้า ELN เลือกรับสิทธิประโยชน์ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

22 Oct 2019

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม

16 Oct 2019

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance

หลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง และหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตราการกำกับหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2562

15 Oct 2019

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562

26 Sep 2019

หลักทรัพย์ EARTH

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้นสามัญของ EARTH จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยจะเปิดให้ซื้อขายชั่วคราวระหว่างวันที่ 11 - 19 ก.ย.2562 และให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance โดยจะดำเนินการเพิกถอนหุ้นสามัญของ EARTH จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยมีผลวันที่ 20 ก.ย.62

06 Sep 2019

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถูก SP มานาน เป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 1 – 31 ก.ค. 2562

ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะเปิดให้ซื้อขายเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562 จานวน 16 บริษัท คือ A5 BLISS BUI CHUO EARTH GSTEL IFEC KC KTECH NBC NMG POLAR PRO STHAI TSF และ WR

28 Jun 2019

พบกับ Stock Futures 19 ตัวใหม่ เริ่มซื้อขาย 10 มิ.ย 2562

รายละเอียดตาม file แนบ

30 May 2019

หลักเกณฑ์การระงับการซื้อหลักทรัพย์บัญชีออมหุ้น (EWB) กรณีลูกค้าไม่วางประกัน(เงินสด) ก่อนการซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ของลูกค้า 3(สาม) งวดการลงทุนติดต่อกัน บริษัทจะดำเนินการห้ามซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีออมหลักทรัพย์ (EWB) ของลูกค้าทันที ตั้งแต่งวดการลงทุนของเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป

15 Feb 2019

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ลูกค้าบุคคลธรรมดา)

22 Oct 2018

หน้าที่
จากทั้งหมด 2