บทวิเคราะห์ดูเพิ่มเติม
กิจกรรมและสัมมนาดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

Investment Carnival 2019

จับจังหวะลงทุน รับการเลือกตั้ง วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-12.00 น

16 Feb 2019

หลักเกณฑ์การระงับการซื้อหลักทรัพย์บัญชีออมหุ้น (EWB) กรณีลูกค้าไม่วางประกัน(เงินสด) ก่อนการซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ของลูกค้า 3(สาม) งวดการลงทุนติดต่อกัน บริษัทจะดำเนินการห้ามซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีออมหลักทรัพย์ (EWB) ของลูกค้าทันที ตั้งแต่งวดการลงทุนของเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป

15 Feb 2019