บทวิเคราะห์ดูเพิ่มเติม
กิจกรรมและสัมมนาดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

แจ้งเริ่มใช้เกณฑ์ปกติ Short Sell และ Ceiling & Floor ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับใช้เกณฑ์ชั่วคราวราคาเสนอขายชอร์ต (Short Sell) และเกณฑ์ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่าสุด (Ceiling & Floor) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปรับเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) ของ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Sector Futures และ Single Stock Futures โดยจะสิ้นสุดเกณฑ์ชั่วคราวในวันที่ 30 กันยายน 2563 นั้น

25 Sep 2020